OK

Let op

Open vanaf maandag 6 juli

We openen eindelijk onze deuren weer. Op de gebruikelijke openingstijden zijn alle ruimtes van de sauna beschikbaar met uitzondering van het stoombad en toegang tot de NetteBad. Om het bezoek aan Finlantis zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, vraagt ​​het Finlantis-team u om te voldoen aan de huidige veiligheids- en hygiënevoorschriften.

Privacy Statement

1. Algemeen

Finlantis is blij met uw interesse voor onze producten en uw bezoek aan deze website. Privacy en gegevensbescherming van klanten en internetgebruikers hebben voor Stadtwerke Nettetal GmbH hoge prioriteit. Daarom is ook de bescherming van persoonsgegevens van de users in al onze bedrijfsprocessen heel belangrijk.
We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de telkens toepasselijke wettelijke privacyvoorschriften voor de hieronder genoemde doeleinden.
Hieronder informeren wij u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de voor uw registratie en de afhandeling van uw bestelling noodzakelijke persoonsgegevens en over uw recht van bezwaar.

2. Verantwoordelijke partij en contact

Verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens in de zin van bepalingen uit de privacywetgeving is::

Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25
41334 Nettetal (D)
tel. +49 (0)2157 1205 0, fax +49 (0)2157 1205 129
e-mail: service@stadtwerke-nettetal.de

Als u vragen of opmerkingen hebt over de gegevensbescherming van Finlantis (bijvoorbeeld ter informatie en voor het bijwerken van uw persoonsgegevens), kunt u met het trefwoord 'Gegevensbescherming' ook contact (datenschutz@stadtwerke-nettetal.de) met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen.

3. Gegevensregistratie en -gebruik

U kunt onze websites in principe anoniem bezoeken. We ontvangen enkel anonieme data (website van waaruit u bent doorgelinkt, IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek). Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de optimalisatie van de website gebruikt. We vergelijken deze data niet met andere gegevensbronnen en voegen deze niet samen.

Zodra de gebruiker, bijvoorbeeld bij de online-aankoop van een cadeaubon voor een saunabezoek of wellnessbehandeling van FINLANTIS, vrijwillig persoonsgegevens (persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld, dus onder andere informatie die eventueel ook in combinatie met andere gegevens tot een persoon kunnen worden herleidbijv. naam en adres) invult, worden deze gegevens opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestelling. De gegevens worden alleen gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van reclame voor andere producten, als de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend conform de wettelijke regels van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming) en Telemediengesetz (Telemediawet) gebruikt.

4. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een 'cookie' op uw computer op die we bij uw volgende bezoek automatisch herkennen.


Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd als de website opnieuw wordt bezocht.


Het gebruik van cookies helpt ons u onbeperkt gebruik van onze website aan te kunnen bieden. Met behulp van cookies maken we uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website af te stemmen op uw interesses of om uw gebruikersnaam op te slaan zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

 

4.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies dienen voor de technisch perfecte werking van onze website. Ze zorgen voor de stabiliteit van de website en zorgen ervoor dat u veilig kunt inloggen. De lijst met cookies die hier wordt vermeld, informeert u over de door ons gebruikte noodzakelijke cookies.

 


Naam van Cookie/pixel         Aanbieder                Dienstverlener                      Doel                                           Geregistreerde data

fe_typo_user                             TYPO3 Software          Finlantis                     Bevat PHP Session ID;                                       ./.
                                                                                                                       
Geldig voor het huidige bezoek

showCookieBanner                                                                    Finlantis                        forces the Cookie banner to show                             ./.


 

De op deze manier van u verzamelde gegevens worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd, zodat de gegevens niet meer aan u kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen. Als u onze websites bezoekt, wordt u door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u naar dit privacy statement verwezen. In dit verband wordt ook aangegeven hoe u het opslaan van cookies in de browserinstellingen kunt voorkomen.


Deze verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de legitieme belangen van Finlantis te beschermen en wordt gerechtvaardigd door een belangenafweging ten gunste van Finlantis. Zonder het gebruik van deze cookies kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs als u naar een andere webpagina gaat. Finlantis heeft ook een legitiem belang bij het verwerken van uw bovengenoemde gegevens, namelijk de bevordering van de verkoop van de eigen producten door de exploitatie van eigen, goed functionerende websites. Uw beschermingswaardige belang dat uw hierboven genoemde gegevens niet voor dit doel worden gebruikt, weegt niet op tegen dit legitieme belang van Finlantis, aangezien Finlantis deze gegevens op de juiste wijze gebruikt voor het beschreven verwerkingsdoel en u er ook belang bij hebt dat onze website klantvriendelijk is.

 

4.2  Duur van de opslag

De door de vereiste cookies aan ons doorgegeven informatie wordt door ons na ontvangst gedurende 24 uur opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

5. Algemene opmerkingen over social media fansites

Via onze Facebookpagina willen we actief met u communiceren en u de mogelijkheid bieden om langs deze weg informatie in te winnen over ons bedrijf, onze producten en onze diensten.
Daarbij wijzen we erop dat door het gebruik van deze Facebookpagina de verwerking van persoonsgegevens in staten buiten de Europese Unie niet kan worden uitgesloten.

Indien u gebruikmaakt van onze Facebookpagina worden er in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Hierin wordt informatie verzameld over uw gebruikersgedrag en uw interesses.
In de regel worden deze data gebruikt voor marktonderzoek en voor reclamedoeleinden, waardoor reclame getoond wordt die waarschijnlijk aansluit op uw interesses.

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers op grond van ons legitieme belang in de communicatie met individuele gebruikers. Verder kan het zijn dat de aanbieder van het desbetreffende social medium u vraagt om toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Finlantis heeft geen invloed op de door de aanbieder opgeslagen gegevens en de manier van gegevensverwerking.

Ook beschikken we niet over een compleet beeld van de omvang van de opgeslagen gegevens, de doelen van de verwerking en de opslagtermijnen. Daarnaast hebben we geen informatie over het verwijderen van de opgeslagen gegevens door de desbetreffende aanbieder. Daarom wijzen we erop dat claims alleen kunnen worden ingediend bij de aanbieder, omdat alleen hij uiteindelijk directe toegang heeft tot de opgeslagen gegevens, passende maatregelen kan treffen en informatie kan verstrekken.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

6.1 Derden en opdrachtverwerkers

Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats tenzij

  •  dit noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen,
  •  de gebruiker heeft ingestemd met de overdracht,
  •  dit door een instantie wordt vereist of een wettelijk voorschrift betreft.

Mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn dienstverleners ten behoeve van installatie op locatie, dienstverleners ten behoeve van facturering en betalingen, telefonische klantenservice, bedrijven die betrokken zijn bij het gebruik van cookies en trackingpixels en andere partners die ons diensten leveren of waarmee wij samenwerken.
Gegevens worden niet aan opdrachtverwerkers verstrekt.

 

6.2 Ontvangers buiten de Europese Unie (EU)

Geen ontvangers buiten de EU.

 

7. Links

Dit privacy statement is van toepassing op de inhoud van deze website. Voorzover onze website links naar externe websites bevat, is dit privacy statement daarop niet van toepassing.

 

8. Uw rechten

In overeenstemming de wettelijke bepalingen (inclusief de mogelijk toepasselijke beperkingen van de DS-GVO [Duitse AVG] en / of de BDSG-nieuw [nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming] kunt u de volgende rechten op ons doen gelden:

8.1 Informatie

U hebt dus het recht om informatie van ons te ontvangen over gegevens van u die bij ons zijn opgeslagen.

8.2 Correctie

Op uw verzoek corrigeren we de over u opgeslagen informatie als deze onjuist of onnauwkeurig is.

8.3 Verwijdering

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen tenzij andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn (bijv. wettelijke bewaarplichten) of wanneer er sprake is van een hoger belang van onze kant (bijv. om onze rechten en claims te verdedigen).

8.4 Beperking

Rekening houdend met de wettelijke vereisten kunt u van ons verlangen dat we de verwerking van uw gegevens beperken.

8.5 Gegevensoverdracht

U hebt ook het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om deze aan een derde te verzenden. Daarbij dienen de wettelijke voorwaarden in acht te worden genomen.

8.6 Klacht

U hebt het recht om vragen te richten aan of klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de Landesbeauftragte voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging Noordrijn-Westfalen (www.ldi.nrw.de).

8.7 Herroepingsrecht

Als u ons een afzonderlijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking onverlet.

8.8 Bezwaar

Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (zie het kader voor meer informatie).
Om van deze rechten gebruik te kunnen maken, kunt u contact met ons opnemen via een van de onder punt 2 genoemde contactgegevens.

 

Informatie over uw recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een belangenafweging of in het openbaar belang als hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.


Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende en legitieme redenen voor de verwerking zijn die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden, of in geval de verwerking voor het vaststellen, het indienen of de verdedigen van juridische claims dient.


We verwerken uw persoonlijke gegevens ook ten behoeve van direct marketing. Als u geen reclame wilt ontvangen, hebt u het recht om hier op elk moment bezwaar tegen te maken. In de toekomst zullen we dan rekening houden met uw bezwaar.


Er geldt geen vormvereiste voor het bezwaar. U dient het bezwaar indien mogelijk te richten aan:

Stadtwerke Nettetal,Leuther Str. 25, 41334 Nettetal (D), tel. +49 (0)2157 1205 0, fax +49 (0)2157 1205 129,
e-mail 
service@stadtwerke-nettetal.de

 

Einverstanden

We gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies om onze homepage te bedienen. Voor meer informatie hierover vindt u in het privacy statement